ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2019

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την συλλογή, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Επιπλέον αναφέρεται στις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Αυτή η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «CODE.HUB ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Code.Hub»,η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός  Ανδρέα Γκίνη αριθμ. 6, Τ.Κ 152 33, τηλ. +30 6972293332, ΑΦΜ 801067600, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «εμείς», «Eμείς», «Eμάς», «μας» ή η «Εταιρεία») αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που παρέχονται σε Εμάς από εσάς και γενικά τους χρήστες της ιστοσελίδας codehub.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Αυτή η Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς. Κάθε όρος με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα αυτού που χρησιμοποιείται αλλά δεν ορίζεται στην παρούσα Πολιτική θα έχει την έννοια που ορίζεται στους Όρους Χρήσης. Στην αρχή της παρούσας αναγράφεται η τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε και να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική περιοδικά, καθ όσον ενδέχεται να την τροποποιείται  από καιρού εις καιρόν. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας παρέχετε πληροφορίες, με τον τρόπο αυτό αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική την χρονική στιγμή εκείνη.

Εισαγωγή

Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τα ατομικά δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και θέλουμε να κάνουμε την κάθε εμπειρία των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ασφαλή και σίγουρη. Σύμφωνα με αυτόν τον στόχο, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να εξηγήσουμε σε εσάς τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών.

Η Εταιρεία

Ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (εφεξής το «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019 και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή «ΓΚΠΔ» όπως ορίζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών που καταργεί την Οδηγία 95/46/ΕΚ, όπως ενδέχεται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί και ισχύει επί του παρόντος και όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. (εφεξής ο «Κανονισμός»).

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής,

Ως  «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα  σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως, για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας,  ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, η εθνικότητα, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση του IP του κ.λπ. Εμείς θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε ή θα αποκαλύπτουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ειδική σημείωση για τους ανήλικους. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού, ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε Εμάς μέσω της Ιστοσελίδας Προσωπικά τους Δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητάμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας. Σε περίπτωση που οι χρήστες της Ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρείται από την Εταιρεία ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

Πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στην Ιστοσελίδα, θα σας ζητηθούν κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, portfolio links (ενδεικτικά LinkedIn profile, GitHub, Stack Overflow) και ενημέρωση σχετικά με το αν διαθέτετε γνώσεις προγραμματισμού, και  ενδεχομένως κι άλλα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας προσωπικά.

Δεν πραγματοποιείται συλλογή ή επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ως «ευαίσθητα» δεδομένα (άρθρο 18 3471/2016) θεωρούνται εκείνα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και τη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που μεταβιβάζουμε

Είναι πιθανόν να γνωστοποιούμε ή να μεταβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που συλλέγονται κατά την χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς:

α) σε θυγατρικές και συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες (επιχειρήσεις του ομίλου). Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα και με την παροχή πληροφοριών μέσω αυτής, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε ή/και να μεταβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες σε θυγατρικές και συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες.

β) σε τρίτες εταιρείες και συνεργάτες/πελάτες μας, κέντρα συλλογής πληροφοριών, προμηθευτές υπηρεσιών τεχνολογίας, ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες (όπως π.χ. εταιρικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες προς τον πελάτη κλπ.). Παρέχοντάς μας πληροφορίες σε αυτή την Ιστοσελίδα ή, άλλως, σε Εμάς, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης συμμετοχής σας σε κάποιο από τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ιστοσελίδα, την εγγραφή σας στα προγράμματα αυτά, καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (email).

Είναι πιθανόν να τοποθετούμε στην Ιστοσελίδα συνδέσεις («links») προς άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους, καθόσον έχουμε και θα έχουμε μελλοντικά συνεργασίες με τρίτους. Όταν κάνετε «κλικ» σε αυτές τις συνδέσεις ή αλλιώς επισκέπτεστε, συμμετέχετε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή τις ιστοσελίδες άλλων μερών, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι την εμπορική ονομασία μας, εμπορικά σήματα μας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, μαζί με εκείνα του τρίτου μέρους που χειρίζεται την εκάστοτε ιστοσελίδα, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε επίγνωση ότι Εμείς δεν ελέγχουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές αυτών των μερών, και ότι η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα άλλα μέρη ή στις ιστοσελίδες τους.

Επιτρέπουμε σε τρίτες εταιρείες να προβάλλουν διαφημίσεις ή/και να συλλέγουν ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν μη-προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία κατά τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι εταιρείες συνήθως χρησιμοποιούν ένα cookie ή web beacon τρίτου για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. 

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εφαρμόζεται και περιγράφει

Σε (1) υποψηφίους εργασίας και τους αποδέκτες των υπηρεσιών ανεύρεσης εργασίας, (2) συνεργάτες μας, οι οποίοι απασχολούνται σε έμμεσους εργοδότες ή έργα πελατών μας, ή σε άτομα στα οποία παρέχουμε υπηρεσίες επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας αλλαγής σταδιοδρομίας, (3) χρήστες που επιθυμούν την συμμετοχή τους σε εκπαιδεύσεις και (4) εκπροσώπους συνεργατών, πελατών και προμηθευτών μας. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου εφαρμόζεται στο προσωπικό που εργάζεται στα κεντρικά μας γραφεία και όχι σε εγκαταστάσεις πελάτη.

Η Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, για πόσο καιρό τις αποθηκεύουμε, με ποιους τις μοιραζόμαστε, σε ποιους τις  διαβιβάζουμε και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Περιγράφουμε επίσης πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Οι πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να αντανακλούν τις τοπικές πρακτικές και τις νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με ποικίλους τρόπους, όπως π.χ. μέσω της Ιστοσελίδας μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις εκδηλώσεις μας, μέσω τηλεφώνου και φαξ, αιτήσεων εργασίας, σε σχέση με την διαπροσωπικές προσλήψεις ή σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις μας με πελάτες και προμηθευτές. Μπορούμε να συλλέξουμε τμήμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα με τη φύση της σχέσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικός αριθμός).
 • Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, όταν εγγράφεστε στους Ιστότοπούς μας.
 • Τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τους φίλους ή άλλους ανθρώπους με τους οποίους θα θέλατε να επικοινωνήσουμε. (Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποθέτει ότι το άλλο πρόσωπο έχει προηγουμένως δώσει άδεια για μια τέτοια επικοινωνία) και
 • Άλλες πληροφορίες που μπορείτε να μας παρέχετε, όπως σε έρευνες ή
 • Μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνήστε μαζί μας” ή την εγγραφή στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Ιστοσελίδα μας

Επιπλέον, εάν είστε Συνεργάτης ή υποψήφιος για εργασία, και υποβάλετε αίτηση για θέση ή δημιουργείτε λογαριασμό για να υποβάλετε αίτηση για μια θέση, μπορούμε να συλλέξουμε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

 • το ιστορικό απασχόλησης και εκπαίδευσης
 • γλωσσικές ικανότητες και άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία.
 • Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, εθνικό αναγνωριστικό ή άλλο δημόσιο στοιχείο ταυτότητας
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • υπηκοότητα και άδειας εργασίας
 • πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που λαμβάνεται από την εργασίας σας
 • πληροφορίες που παρέχονται από συστάσεις και
 • τις πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα σας για απασχόληση.

και όπου απαιτείται από το νόμο και έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση από εσάς:

 • αναπηρίες και πληροφορίες σχετικές με την υγεία
 • αποτελέσματα μετρήσεων χρήσεως ναρκωτικών ουσιών, ποινικό μητρώο και άλλοι έλεγχοι.

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με άλλα άτομα, όπως πληροφορίες σχετικά με επαφές σας για επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων 

Εμείς ή τρίτες συνεργαζόμενες, ή συνδεδεμένες με Εμάς εταιρείες/επιχειρήσεις/πελάτες, χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για πολλούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά:

 • Να σας προσφέρουμε ευκαιρίες απασχόλησης και εργασία.
 • παροχή υπηρεσιών HR σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προγραμμάτων παροχών, μισθοδοσίας, διαχείρισης απόδοσης και πειθαρχικών ενεργειών.
 • παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε εσάς, όπως εκπαίδευση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και υπηρεσίες μετάβασης σταδιοδρομίας.
 • Αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας ως υποψήφιου και των προσόντων σας για θέσεις εργασίας και
 • διεξαγωγή αναλύσεων δεδομένων, όπως (i) ανάλυση της βάσης δεδομένων υποψηφίων και συνεργατών μας, (ii) αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία (iii) εντοπισμός ελλείψεων δεξιοτήτων (iv) χρήση πληροφοριών για αντιστοίχιση ατόμων με πιθανές ευκαιρίες, και (v) ανάλυση δεδομένων (τάσεις σχετικά με τις πρακτικές πρόσληψης).
 • για να σας αποστέλλουμε μηνύματα (email) με νέα και ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της αίτησής σας ή του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολουθείτε
 • για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, για να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας
 • για να σας αποστέλλουμε μηνύματα (email) με νέα και ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της αίτησής σας, για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, για να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας
 • για να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας, για να σας παρέχουμε και να σας στέλνουμε ενημερωτικά και πληροφορίες που απευθύνονται στα ενδιαφέροντά σας, όπως ηλεκτρονικά πανό (banners)
 • για να σας ενημερώσουμε σχετικά με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα/προγράμματα κατάρτισης στο χώρο της πληροφορικής προσφερόμενα από την Εταιρεία.
 •  μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προγράμματα, συνεργασίες ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους.
 • ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα για να διευκολύνουμε την επικοινωνία σας με Εμάς ή τρίτες συνεργαζόμενες, ή συνδεδεμένες με Εμάς εταιρείες/ επιχειρήσεις.
 • μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα για την επίλυση των διαφορών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επιβολή τυχόν πολιτικών και κανόνων που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στην χρήση της Ιστοσελίδας, στους Όρους Χρήσης αυτής και στην Πολιτική Απορρήτου

 Η Εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία της, το οποίο έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή της Εταιρείας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή του κράτους μέλους.

Η παροχή από την πλευρά σας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι υποχρεωτική προκειμένου να είστε σε θέση να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα και να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό σε αυτήν, να απαντήσετε σε θέσεις εργασίας, να εκδηλώσετε ενδιαφέρον σε κάποια εκπαιδευτική ενέργεια και την μεταφορά των δεδομένων στις συνεργαζόμενες εταιρίες για το έργο, την θέση ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον.

Δεν πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, ενδέχεται όμως να παραχωρούμε σε τρίτους άδειες για να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Κατά τη συνήθη πορεία των εμπορικών δραστηριοτήτων μας μπορεί να μοιραστούμε κάποια από τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους συνεργάτες μας και με τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Διατηρούμε διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις

που αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζουμε τα ακόλουθα μέτρα ασφάλειας:

 • Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μεταφορά.
 • Ισχυρό έλεγχο ταυτότητας χρήστη.
 • Ενισχυμένη υποδομή δικτύου.
 • Εφαρμογές παρακολούθησης δικτύου.

Αποθηκεύουμε στα συστήματά μας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κατά τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο, υπό το πρίσμα των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή για τα οποία τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.

Καθορίζουμε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την ανάγκη αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται προκειμένου να προσφέρουμε υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί με τον χρήστη.
 • Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας όπως περιγράφεται στους σκοπούς.
 • Την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών υποχρεώσεων που καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία και τη σχετική αποθήκευση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικά ως προς την εγγραφή σε λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι να διαγραφείτε από τη σχετική λίστα μέσω του ειδικού συνδέσμου που θα βρίσκεται σε κάθε επικοινωνία με σας ή με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήστε μαζί μας».

Πάροχοι Υπηρεσιών

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. παρόχους web hosting, παρόχους διαχείρισης δεδομένων) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας ή της παράδοσης προσωπικών πληροφοριών. Όταν κάνουμε χρήση μια εξωτερικής εταιρείας ή συνεργάτη, χρησιμοποιούμε συμβατικές δεσμεύσεις ή άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Πολιτική.

Αποκάλυψη σύμφωνα με το νόμο

Μπορούμε να αποκαλύψουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο. Για παράδειγμα, μπορεί να υποχρεωθούμε να  αποκαλύψουμε και να ανακοινώσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι Προσωπικά σας Δεδομένα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην έρευνα για ανάρμοστη ή παράνομη δραστηριότητα, μπορεί να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή άλλες κατάλληλες ερευνητικές αρχές.

Δικαίωμα εναντίωσης, διόρθωσης, αφαίρεσης και δικαίωμα στη λήθη

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρείτε μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/1997 και στα άρθρα 13-21 του Κανονισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε σε βάσεις δεδομένων για να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε αυτά τα δεδομένα, ακόμα και για να αντιτάσσεστε -ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας- στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, καθώς και για να ανακαλέσετε την όποια συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία αυτών ή και να ζητήσετε την οριστική διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρείας. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό παρακαλώ να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «Ο Λογαριασμός μου». Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό παρακαλώ να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «Ο Λογαριασμός μου».

Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής από εσάς

α)  θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε διαθέσιμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα (έκτος όπως προβλέπεται ή απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο).

β) θα διαγράψουμε, επίσης, όλα τα Προσωπικά σας Δεδομένα από το σύστημα μας, έκτος από αυτά που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που μπορεί να κρατήσουμε για να μπορούμε να αποδείξουμε τους όρους της συμβατικής σχέσης μεταξύ ημών και υμών.

γ) λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσουμε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, ότι το ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς (τους υπευθύνους επεξεργασίας) τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παρακαλώ, σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο ανωτέρω αίτημα σας.

Περίληψη των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού.

Στα πλαίσια του σεβασμού της ιδιωτικής/προσωπικής σας ζωής, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και τον Κανονισμό για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη εφαρμοστέα σχετική νομοθεσία, καθώς και με διεθνώς αναγνωρισμένα επίπεδα καλής πρακτικής. Σε αυτό το πλαίσιο εγγυόμαστε ότι  τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα:

(α) Επεξεργάζονται δίκαια και νόμιμα. Συγκεκριμένα θα επιδεικνύουμε διαφάνεια όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

(β) Συλλέγονται μόνο για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν επεξεργάζονται περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.  Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω Προσωπικά σας Δεδομένα τότε είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή σας.

(γ) Είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. Θα συλλέγουμε και θα διατηρούμε Προσωπικά σας Δεδομένα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση λειτουργικών και διοικητικών προϋποθέσεων ή για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση.

(δ) Είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

(ε) Θα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας σας και όχι για περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή για τους σκοπούς που επεξεργάστηκαν στη συνέχεια.

(στ) Επεξεργάζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκείμενου των Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτά τα δικαιώματα έχουν καθιερωθεί από i) τον ν. 2472/1997 (δικαίωμα της ενημέρωσης για την επεξεργασία που αναλήφθηκε, το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα, το δικαίωμα αντίρρησης στη χρήση Προσωπικών Δεδομένων, δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας) και επιπρόσθετα από ii) τον Κανονισμό (δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, δικαίωμα στη φορητότητα και στον περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα στην ενημέρωση σε περίπτωση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/κατάρτισης προφίλ του χρήστη των Υπηρεσιών).

(ζ) Κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα θα εφαρμόζονται εναντίον της αυθαίρετης ή παράνομης επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και εναντίον της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης αυτών.

(η) Στο πλαίσιο εκτέλεσης των Υπηρεσιών, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε i) χώρες που βρίσκονται εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ii) σε Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής ή εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή στο πλαίσιο εφαρμογής δεσμευτικών εταιρικών κανόνων ή σε περίπτωση που η διαβίβαση εμπίπτει σε μία από τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 49 του Κανονισμού.

(θ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Ως το υποκείμενο των Προσωπικών σας Δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών και συγκεκριμένα το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε Εμάς ως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε νέο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση μας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από τον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο θα αποσταλούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ούτε και για την ποιότητα των δεδομένων που θα μεταφερθούν, πέρα από τα όσα υποχρεούμαστε βάσει του Κανονισμού. Ως  ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του αιτούντος υποκειμένου πριν προχωρήσουμε στα ανωτέρω. Το δικαίωμα στη φορητότητα –αν ασκηθεί- δεν αναιρεί τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται από τον ν. 2472/1997 και τον Κανονισμό.

Η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσφέρει πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματα σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 2472/1997, τον Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία (www.dpa.gr). Περιληπτικά τα βασικά σας δικαιώματα είναι τα έξης:

 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε ποιες πληροφορίες τηρούνται σχετικά με εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης αναφορικά με τον σκοπό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, για τους παραλήπτες ή για τις κατηγορίες παραληπτών.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο επεξεργασίας από την τελευταία μας ενημέρωση σε σας.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για σχετική μεταβίβαση στοιχείων σας σε τρίτους.
 • Το δικαίωμα να λάβετε μέτρα για να σταματήσετε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, αν η επεξεργασία πιθανόν να σας προκαλέσει να υποστείτε σημαντική ζημία ή σημαντική ηθική βλάβη, όταν αυτό είναι αδικαιολόγητο.
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και να απαιτήσετε να μην χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την προώθηση διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών.
 • Το δικαίωμα να αποτρέψετε αποφάσεις, λαμβανόμενες σχετικά με εσάς που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόματη επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα να μπορείτε να απαιτείτε την διόρθωση ή καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων που είναι λανθασμένα ή των οποίων την επεξεργασία δεν επιθυμείτε πλέον.
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών (όταν η επεξεργασία αφορά ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα και βασίζεται στη συγκατάθεση και στην εκτέλεση της σύμβασης).
 • Το δικαίωμα να μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών και να αιτηθείτε την οριστική διαγραφή αυτών από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 • Το δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση αν έχετε υποστεί ζημία και ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα της παραβίασης των διατάξεων του νόμου 2472/1997.

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή πιστεύετε πως έχουμε παραβιάσει ή μεταχειριστεί εσφαλμένα Προσωπικά σας Δεδομένα, σας παρακαλούμε να αποστείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία που μπορεί να έχετε. Έχετε επιπροσθέτως το δικαίωμα να αντιτίθεστε οποιαδήποτε στιγμή στην χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτή η αντίρρηση πρέπει να την απευθύνετε σε Εμάς εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυαποστολής (courier) και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Εμείς από την πλευρά μας  έχουμε την υποχρέωση να απαντήσουμε εγγράφως το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήψη της αντιρρήσεως σας. Στην απάντησή μας οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε ή διαφορετικά, για τους λόγους που δεν ικανοποιήσαμε το αίτημα σας. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουμε εμπροθέσμως ή η απάντησή μας δεν θεωρηθεί από εσάς ικανοποιητική, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και να ζητήσετε την εξέταση την απάντησή μας ή την παράλειψη ενέργειας μας.

Cookies

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και άνεση στην χρήση της Ιστοσελίδας χρησιμοποιούμε «cookies», μία τεχνολογία που χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς κωδικούς εγκαθιστά μια μικρή ποσότητα πληροφοριών στον υπολογιστή ενός χρήστη της Ιστοσελίδας, ώστε να καταστεί δυνατό για την Ιστοσελίδα να αναγνωρίσει τις μελλοντικές επισκέψεις του χρήστη χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή. Τα Cookies ενισχύουν την άνεση και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των cookies χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουμε ως προηγούμενο χρήστη της Ιστοσελίδας, για να προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και πληροφορίες για τη χρήση σας και να διευκολύνουμε την εμπειρία σας σε αυτήν. Μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, αν το επιτρέπει ο browser σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση της Ιστοσελίδας και την ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες αυτής και συναλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή τον έλεγχο των cookies είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.aboutcookies.org.

Παρακολούθηση πληροφοριών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε web beacons ή pixel tags για την παρακολούθηση πληροφοριών και συγκεκριμένα για την καταγραφή των χρηστών μας και τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών της Ιστοσελίδας, μοτίβα της κυκλοφορίας και επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας, στατιστικές χρήσης αυτής κ.λπ. Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να συνδεθεί με την ταυτότητα ή άλλα Προσωπικά Δεδομένα των μεμονωμένων χρηστών. Δεδομένου ότι τα web beacons λειτουργούν όπως οποιαδήποτε άλλο αίτημα για περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, δεν μπορείτε να αποσυρθείτε ή να τα αρνηθείτε, αλλά μπορείτε να τα κάνετε αναποτελεσματικά είτε με το να αποσυρθείτε από τα cookies ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies στον browser σας. Για δικούς μας επίσης ερευνητικούς σκοπούς μπορεί να συνδέσουμε την παρακολούθηση πληροφοριών μέσω των web beacons με Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Όταν μια τέτοια σύνδεση γίνεται, το σύνολο των πληροφοριών που συνδέονται αντιμετωπίζεται ως Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν και θα αποκαλυφθούν μόνο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Για ερωτήσεις/σχόλια σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση  [email protected]